Штедња и осигурање депозита

Важно је да уложите новац тамо где, уз камату, куповну моћ новца који штедите можете увећати.

Уколико то не урадите, а имате у виду чињеницу да у Европској унији тренутно инфлација износи 3,6%, не само да се лишавате прихода од камате него, због инфлације, имате редован губитак. То би онда, на конкретном примеру, значило следеће: претпоставимо да имате 1.000 евра уштеђевине и ако сте је држали у сефу, за само годину дана ваш новац ће вредети 964 евра!

Штедња у „сламарици“ или сефу у суштини није штедња јер не доноси никакав приход него само физичко очување новца. Поред тога, штедња у „сламарици“ носи и ризик од губитка – због крађе, пожара, фалсификата и сл. Штедња у сефу не доноси приносе, тј. не увећава износ штедње, већ, напротив, куповна моћ тог штедног износа са инфлацијом опада.

Осигурање депозита пружа вам сигурност, зато немојте дозволити да вам новац буде обезвређен!

Скупштина Србије је на предлог Владе Републике Србије усвојила одлуку да се ниво осигураних депозита са 3.000 повећа на 50.000 евра. То значи да у случају стечаја банке исплату осигураног износа гарантује Република Србија. Ова заштита се односи на појединачног депонента (штедишу) на нивоу једне банке, независно од броја рачуна које појединачни депонент има у тој банци.

Порез на камату као приход од капитала не плаћа се на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених или по виђењу), сагласно одредбама члана 65. Закона о порезу на доходак грађана, док се на камату обрачунату на штедњу у девизама на име пореза издваја 15% прихода.

Шта је осигурани депозит?

Осигурани депозит представља сва динарска и девизна потраживања грађана према банци (штедња, текући рачуни, динарски и девизни орочени депозити или други штедни рачуни).

Ко плаћа премију осигурања депозита?

Премију осигурања депозита плаћају Агенцији за осигурање депозита банке на чији рачун је депозит уплаћен, и то на динарске депозите у динарима, а на девизне у еврима.

Како да знам која банка плаћа премију осигурања депозита?

Све банке које имају дозволу за рад Народне банке Србије плаћају премију осигурања депозита становништва. Њих на то обавезује закон. Уколико банка у прописаном року не плати премију, Агенција за осигурање депозита о томе обавештава Народну банку Србије, која предузима одговарајуће мере.

Шта ако пропадне банка у којој штедим?

У случају да ваша банка оде у стечај, бићете обавештени путем медија (оглашавањем у најтиражнијим дневним листовима и у ТВ и радио-емисијама) о изабраној банци исплатиоцу, датуму почетка, начину и месту исплата ваших потраживања.

Више информација о осигурању депозита можете пронаћи на сајту Агенције за осигурање депозита www.aod.rs.