Krediti za osnovna sredstava

U situaciji kada lična sredstva preduzetnika nisu dovoljna da se obezbedi uspešno poslovanje, jedna od mogućnosti da se obezbede dodatna sredstva jeste zaduživanje kod banaka putem kredita za preduzetnike. Ovi krediti odobravaju se u različite svrhe, zavisno od poslovanja samog preduzeća, namene za koju se koriste i roka otplate, koji se kreće od tri meseca do trideset godina. Za dugoročna poslovna ulaganja preduzetnika banke odobravaju kredite za osnovna sredstva.

Namena: Krediti za osnovna sredstva su dugoročni krediti koji se koriste za finansiranje dugoročnih ulaganja, investicionih projekata, kupovinu poslovnog prostora, njegovu adaptaciju, kupovinu zemljišta, energetsku efikasnost, kao i nabavku neophodne opreme, vozila ili mašina. Pored navedenog, ovom vrstom kredita mogu se u pojedinim bankama refinansirati ulaganja koja su preduzetnici servisirali iz sopstvenih sredstava ili izmiriti dug po osnovu postojećeg ugovora o kreditu. Kredite za osnovna sredstva banke često nude pod nazivom „investicioni krediti“, „dugoročni krediti za preduzetnike“ itd.

Rok otplate: Rok otplate kod ovih kredita kreće se od godinu dana do trideset godina, s tim što se duži rok otplate najčešće vezuje za kupovinu nepokretnosti ili zemljišta. Kod dugoročnih kredita kojima se finansiraju nabavka opreme, vozila ili mašina, banke najčešće nude rok otplate do deset godina. Većina banaka nudi mogućnost grejs-perioda (od tri meseca do godinu dana, zavisno od roka otplate) kako bi preduzetnici mogli da usklade rok dospeća kredita i dinamiku otplate s dinamikom očekivanih rezultata koji će nastati kao rezultat korišćenja odobrenih finansijskih sredstava.

Iznos kredita: Maksimalni iznosi koje banka odobrava na ime ovih kredita razlikuju se od banke do banke i zavise od vrste delatnosti i visine godišnjih prihoda preduzeća. Pojedine banke propisuju i minimalni iznos koji se odobrava radi nabavke osnovnih sredstava.

Uslovi: Ponuda banaka obuhvata kredite za osnovna sredstva u domaćoj valuti, kao i one indeksirane u evrima. Većina banaka nudi preduzetnicima mogućnost izbora, shodno delatnosti preduzeća i namene kredita u smislu okrenutosti ka domaćem ili stranom tržištu. Banke, shodno svojoj poslovnoj politici, propisuju uslove za odobrenje ove vrste kredita preduzetnicima. Neki od uslova koje banke zahtevaju od malog preduzeća jesu uredna kreditna i poslovna istorija, poslovanje u trajanju od najmanje godinu dana, određeni iznos godišnjeg poslovnog prihoda, da preduzeće nije bilo u blokadi ili da je provelo ograničen broj dana u blokadi (zavisno od banke), kao i da preduzeće ima iskazanu neto dobit u završnim računima. Ovi uslovi razlikuju se od banke do banke, pa je pred donošenja odluke o zaduživanju neophodno upoznati se s ponudama različitih banaka.

Pojedine banke dozvoljavaju mogućnost da se ti krediti strukturiraju u skladu sa zahtevom preduzetnika i njihovim poslovanjem, odnosno njihovim investiciono-projektnim planovima.

Sredstva obezbeđenja: Banke koje preduzetnicima nude kredite za osnovna sredstva istovremeno zahtevaju sredstva obezbeđenja u vidu blanko menice, garancije poslovne banke, ugovornog jemstva ili pristupanja dugu pravnog lica za korisnika kredita, zaloge na vozilu, hipoteke na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu.

Neophodna dokumentacija i troškovi preduzetnika: Prilikom obrade zahteva za odobravanje kredita, banke od preduzetnika zahtevaju statusnu i finansijsku dokumentaciju preduzeća, kao što su izvod iz Agencije za privredne registre, potpise svih ovlašćenih lica, finansijske izveštaje, stanje bilansa, potvrde banaka o prometu po računu i drugu dokumentaciju. Takođe, zavisno od banke, preduzetnici će snositi troškove naknade za obradu kredita (do 2%), registracije menice, uvida u izveštaj Kreditnog biroa, izdavanja uverenja o stanju poreske obaveze, koje izdaje Poreska uprava, a u slučaju da je sredstvo obezbeđenja nepokretnost, postoje i troškovi overe založne izjave, procene nepokretnosti, izdavanje lista nepokretnosti i takse za upis hipoteke. Banka od preduzetnika može zahtevati plaćanje dodatnih naknada i troškova u vezi s kreditom, ukoliko su oni predviđeni opštim uslovima poslovanja i tarifnikom naknada banke.

Saveti
  1. Pre nego što se odlučite da li ćete se zadužiti kod banke, potrebno je da procenite isplativost dugoročne investicije, uporedite visinu izdataka s rezultatima koje investicija treba da donese, te da li ćete biti u mogućnosti da u toku ugovornog odnosa s bankom uredno izmirujete obaveze po kreditu.
  2. Upoznajte se s ponudom banaka i odaberite banku čiji uslovi najviše odgovaraju vašim potrebama i mogućnostima.
  3. Ukoliko razmatrate mogućnost dugoročnog zaduživanja putem kredita indeksiranog u stranoj valuti, treba da znate da se izlažete riziku promene kursa, što može dovesti do povećanja anuiteta, posebno ako su delatnost i prihodi vašeg preduzeća orijentisani na domaće tržište.
  4. Vodite računa o tome da gradite urednu kreditnu istoriju, što se obezbeđuje redovnim izmirivanjem obaveza, a u skladu sa ugovorenom dinamikom, kako kasnije ne biste imali problema kod novog zaduživanja uz povoljnije uslove.
  5. Utvrdite kakva su sredstva obezbeđenja (hipoteka, zalog, menica i sl.) potrebna za odobravanje kredita i koliki su troškovi za pribavljanje neophodne dokumentacije koju banka traži, kao što su troškovi: procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanje izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanje različitih uverenja i potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.
  6. Ne zaboravite da u slučaju neispunjavanja obaveza prema državi ili poslovnoj banci preduzetnik sopstvenom imovinom garantuje za obaveze koje je preuzeo.