ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

 

POZOVITE NAS...

hp_infocentar

 

Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Putem formulara možete postaviti pitanja u vezi s korišćenjem finansijskih usluga koje pružaju institucije čiji rad nadzire Narodna banka Srbije (banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca )...
 
Pre nego što se odlučite za korišćenje finansijskog proizvoda, pored svesti o riziku koji time preuzimate na sebe, potrebno je da raspolažete i potpunim i razumljivim informacijama o proizvodima koji se nude na finansijskom tržitu. Narodna banka Srbije te informacije pruža besplatno [...]

ODABRANE TEME

Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima
Kalkulatori za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita, odnosno finansijskog lizinga
Efektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode, na zadatom reprezentativnom primeru
Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica
Elektronski novac
Šta je elektronsko bankarstvo i koje su njegove prednosti?
Zloupotreba platnih kartica   [...]

POSETITE TRIBINE...

 Edukativne tribine za građane
4. mart 2020. Kraljevo

Strategija Narodne banke Srbije na polju finansijskog obrazovanja

Odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život, posebno na period kada više nisu radno aktivni. Stoga je finansijska edukacija esencijalna potreba prosečne porodice koja treba da pronađe način da valjano upravlja svojim kućnim budžetom, kupi kuću, uštedi novac za školovanje dece i obezbedi sredstva za svoju starost.
OECD principi

 

 

Finansijski proizvodi

Pažljivo sagledajte svoje mogućnosti i odaberite proizvod koji odgovara vašim potrebama.

Naučite da se odgovorno zadužujete, da štedite za školovawe svoje dece, da osigurate svoje zdravlje, život i imovinu  [...]

Prava korisnika

Da li znate koja su vaša prava i obaveze?
Da li znate kako da ostvarite svoja prava?

Narodna banka Srbije – Sektor za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga je prava adresa! [...]

Kalkulatori

kalkulatorDa li racionalno upravljate kućnim budžetom?
Znate li koliko košta refinansirawe kredita?

Sve proverite na jednom mestu [...]

Šta je korisno da znate... 

planirajte

Šta radite u određenim životnim prekretnicama?

 

Polazite na fakultet, odvajate se od roditelja, osnivate porodicu, korak do penzije... 

Planirajte na vreme [...] 

Informativni punktovi

Filijale Narodne banke Srbije postoje i u vašem gradu – Novi Sad, Kragujevac, Užice, Niš i Beograd. Zaposleni u kancelarijama za finansijsku edukaciju odgovoriće na vaša pitanja u vezi s finansijskim proizvodima.

Informišite se o finansijskim proizvodima, pitajte kako da prevaziđete problem sa određenom finansijskom institucijom – bankom, društvom za osiguranje, davaocem finansijskog lizinga, društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaocem platnih usluga ili izdavaocem elektronskog novca.

Da li znate da Narodna banka Srbije u vašem gradu održava tribinu, radionicu za građane?

Predložite temu [...]

Aktivnosti na polju finansijske edukacije

Sajt www.tvojnovac.nbs.rs namenjen je potencijalnim korisnicima finansijskih usluga i onima koji to već jesu – da razumete, da možete da uporedite, da znate šta i koga da pitate…

Narodna banka Srbije, u saradnji s partnerima u različitim gradovima (bibliotekama, domovima kulture, zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade…), organizuje edukativne tribine i radionice za građane širom Srbije radi pružanja sveobuhvatnih i razumljivih informacija o finansijskim uslugama i proizvodima s kojima se korisnici susreću na finansijskom tržištu [...]

 

Koristite samo one finansijske proizvode koje razumete!

Platne kartice
Štednja
Krediti

Finansijski lizing
Osiguranje
Privatna penzija

Ako želite fakultetsko obrazovanje
Ako ste dobili posao
Ako se odvajate od roditelja
Ako osnivate porodicu

Ako ste dobili bebu
Ako planirate kupovinu automobila
Ako planirate penziju
Za poljoprivrednike 
O čemu treba da vodite računa prilikom zaduživanja

Kalkulator - kućni budžet
Kalkulator za štednju - roditeljski
Kalkulator za štednju - dečiji
Kalkulator za štednju - dečiji (grafički)

Kreditni kalkulator - gotovinski
Kreditni kalkulator - potrošački/stambeni
Kalkulator za kreditne kartice
Kreditna zaduženost
Refinansiranje kredita - gotovinski
Refinansiranje kredita - potrošački/stambeni
Prevremeno vraćanje kredita - gotovinski
Prevremeno vraćanje kredita - potrošački/stambeni
Kalkulator za penzije
Kalkulator mešovitog osiguranja života