Дозвољено прекорачење по текућем рачуну

Средства на рачуну која вам банка ставља на располагање по основу закљученог уговора представљају дозвољено прекорачење по рачуну. Стога, ако у току месеца трошите више од онога што зарадите, тј. од онога чиме располажете на свом текућем рачуну, ви заправо користите средства која нису ваша – користите дозвољену позајмицу по текућем рачуну (дозвољени минус по текућем рачуну), због чега сте дужни да банци платите одговарајућу камату.

Међутим, минус по текућем рачуну представља најскупљу врсту позајмице, па би га требало користити само у крајњој нужди и у краћем временском периоду.

Да бисте знали колико вас кошта коришћење минуса по текућем рачуну, али и других финансијских производа (платне картице, кредити и др.), као и да ли је оно за вас повољније у односу на друге финансијске производе, најједноставније је да упоредите њихове ефективне каматне стопе.

Шта је ефективна каматна стопа?

Ефективна каматна стопа (ЕКС) јесте каматна стопа која, поред номиналне каматне стопе (редовне каматне стопе), укључује и све друге накнаде и трошкове које вам давалац кредита зарачунава.
Дакле, ЕКС даје информацију о стварној цени кредита, тј. показује колико ће вас коштати кредит или, у овом случају, колико ће вас коштати коришћење дозвољеног минуса.

Погледајмо колико износе каматне стопе на поједине финансијске производе:

Финансијски производи ЕКС
Минус на текућем рачуну од 20% до 40%
Кредитне картице од 19% до 35%
Готовински кредити од 14% до 28%

ЕКС даје информацију о стварној цени кредита, тј. показује колико ће вас коштати кредит или, у овом случају, колико ће вас коштати коришћење дозвољеног минуса.

Као што се може видети, коришћење дозвољеног минуса представља најскупљи вид задуживања, годишња каматна стопа се креће до чак 40%.

Како се отплаћује минус по текућем рачуну, а како дуг (главница) код различитих врста зајмова?

Велики број грађана врло често искористи дозвољени минус у пуном износу, а затим дужи временски период не измирује своју обавезу, због чега плаћа камату на укупан износ минуса. То није случај код, нпр., кредитних картица или готовинских кредита, јер код ових финансијских произовда постоји обавеза да се један део дуга (главнице) отплаћује месечно, чиме се укупно дуговање редовно месечно умањује у одређеном износу.

У следећем прегледу можемо видети разлике у погледу доспевања плаћања обавеза за различите врсте зајмова:

Минус на текућем рачуну дуг се може умањивати у сваком моменту, делимично или у потпуности
Кредитне картице дуг се умањује месечно у складу са уговором, а најчешће 5% до 10% главнице (код тзв. револвинг картица)
Готовински кредити дуг се умањује месечно ако је уговорена месечна отплата главнице

Колико заправо кошта коришћење минуса по текућем рачуну?

Погледајмо на једном хипотетичком примеру колико би коштало коришћење дозвољене позајмице по текућем рачуну.

Ако претпоставимо да сте на почетку године искористили дозвољену позајмицу од 40.000 динара, уз месечну каматну стопу од 2,5% (34,49% ЕКС на годишњем нивоу), и да сте током целе године увек користили износ максимално дозвољеног минуса, тј. да  нисте месечно умањивали свој дуг (што је у пракси најчешћи случај), ваша укупна годишња обавеза по основу камате за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну износила би 12.000 динара (1.000 динара месечно). 

Међутим, и поред тога што бисте за годину дана платили 12.000 динара за коришћење дозвољене позајмице ако нисте умањивали свој дуг (минус) сваког месеца, ви бисте и након годину дана и даље дуговали свих 40.000 динара.

Само редовним умањивањем дуга по основу искоришћеног минуса – можете избећи плаћање знатне суме по основу камате на укупан дуг (на укупан минус) и истовремено, постепено, у потпуности вратити дозвољену позајмицу по текућем рачуну.

 

Имајте у виду

Иако се понекад чини да је коришћење дозвољеног минуса неизбежно, треба знати да се „предност“ коришћења минуса у пуном износу може осетити само једном – први пут када се искористи, док ће дуговање на име камате – aко се позајмица благовремено не врати – представљати додатни терет за кућни буџет.

  • Одобрена позајмица се врло често приказује као „расположива средстава“. Тиме се ствара погрешна слика да корисник текућег рачуна тај новац заиста има на рачуну, иако су oна, у ствари, збир ваших средстава и одобрене позајмице, коју морате вратити заједно с каматом.
  • Такође, неретко се из дозвољеног пређе и у недозвољени минус, који је у погледу трошкова још неповољнији. На износ недозвољеног минуса плаћа се камата која је већа од редовне камате на дозвољени минус, а креће се од 25 до 98%.
Савети
  1. Дозвољени минус по текућем рачуну користите само у крајњој нужди.
  2. Упознајте се са свим условима и трошковима коришћења дозвољеног минуса по текућем рачуну.
  3. Ако сте већ принуђени да користите дозвољени минус, настојте да то буде само на краћи временски период.
  4. Ако дозвољени минус по текућем рачуну користите током дужег временског периода, потражите савет од банке који би други финансијски производ (готовински кредит, платна картица и сл.) за вас био повољнији уместо дозвољеног минуса.