latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Aдекватност капитала Законом о банкама утврђена је обавеза банака да у прописаним оквирима одржавају показатељ адекватности капитала, као однос између капитала и ризичне активе банке. Одлука о адекватности капитала прописује обавезу банке да своје пословање обавља тако да њена ризична актива (збир укупне активе пондерисане кредитним ризиком, капиталних захтева за тржишне ризике помножених реципрочном вредношћу показатеља адекватности капитала и капиталног захтева за оперативни ризик помноженог реципрочном вредношћу показатеља адекватности капитала) буде покривена капиталом у износу од најмање 12%.
Агенција за рејтинг Правно лице чија је претежна делатност додељивање кредитних рејтинга правним лицима и/или финансијским инструментима. У најпознатије спадају Standard & Poor's, Moody's и Fitch.
Aкције Власничке корпоративне хартије од вредности чијом куповином се стиче власништво над делом капитала акционарског друштва. Могу бити обичне (редовне) акције, које својим власницима дају право на дивиденду, право гласа на скупштини акционара и право да, у случају ликвидације или банкротства акционарског друштва, расподеле преосталу имовину након измирења обавеза акционарског друштва и извршене исплате власницима приоритетних акција, односно приоритетне (повлашћене, преференцијалне) акције, које својим власницима дају приоритет у исплати дивиденде у односу на обичне акционаре.
Акцијски фонд Акцијски фонд се бави продајом мањинског пакета акција. Методи продаје су: 1) преко берзанских посредника на берзи (најзаступљенији метод), 2) јавном понудом (портфељ акција продаје инвестициона банка) и 3) путем тендера. Акцијски фонд је дужан да акције које су му пренете прода најкасније у року од шест година од дана ступања на снагу закона којим се уређује приватизација.
Активне каматне стопе Каматне стопе по којима се обрачунава и наплаћује камата на пласирана средства.
Актуар Професионално лице које поседује вештине из области економије, математике, статистике и које је обучено за оцену финансијских последица непредвиђених догађаја, процену ризика, утврђивање адекватности резерви и оцену солвентности.
Акумулирана средства на индивидуалном рачуну Број инвестиционих јединица члана добровољног пензијског фонда помножен вредношћу инвестиционих јединица на одређени дан, што показује износ који поједини члан има у оквиру одређеног фонда.
Амортизација Годишњи отпис основних средстава.
АNNA (Аssociation of National Numbering Agencies) Међународно удружење агенција за доделу ISIN бројева, чији је члан Централни регистар хартија од вредности.
Ануитет Ануитет је редовна, најчешће полугодишња или годишња, исплата новчаног износа (квоте) састављеног од дела главнице и дела камате, који дужник мора да плати на име постепене отплате кредита.
Ауторизација Дефинисани процес којим издавалац картице одобрава трансакцију.