latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Статистика

 

Основни макроекономски показатељи   Статистика из Извештаја о инфлацији
Показатељи екстерне позиције Србије   Статистика из Извештаја о стабилности финансијског система
Кључни макропруденцијални показатељи   Проширени општи систем за дисеминацију података (e-GDDS)
Анкета о кредитној активности банака >>>     Усклађивање са међународним статистичким стандардима
Анкета о инфлационим очекивањима >>>     Популарна статистика 

 

I. Монетарна и финансијска статистика >>>    

I.1. Монетарна статистика

I.2. Статистика осталих финансијских посредника

I.3. Каматне стопе и преглед кретања курса динара

II. Економски односи са иностранством >>> 
III. Реални сектор >>>
IV. Фискални сектор >>>

I. Монетарна и финансијска статистика 

I.1. Монетарна статистика*

 Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Основни монетарни агрегати  1.1.1.
Биланс НБС  1.1.2.
Биланс банака  1.1.3.
Консолидовани биланс банкарског система  1.1.4.
Монетарни преглед  1.1.5.
Депозити немонетарних сектора код банака  1.1.6.
Депозити привреде код банака по уговореној заштити од ризика и валутној структури  1.1.7.
Депозити становништва код банака по уговореној заштити од ризика и валутној структури  1.1.8.
Депозити привреде код банака по секторској структури  1.1.9.
Детаљнији приказ депозита >>>  -
Краткорочна потраживања банака од немонетарних сектора  1.1.10.
Дугорочна потраживања банака од немонетарних сектора  1.1.11.
Потраживања банака од привреде по уговореној заштити од ризика и валутној структури  1.1.12.
Потраживања банака од становништва по уговореној заштити од ризика и валутној структури  1.1.13.
Потраживања банака од привреде по секторској структури  1.1.14.
Структура потраживања банака од привреде по наменама  1.1.15.
Структура потраживања банака од становништва по наменама  1.1.16.
Детаљнији приказ потраживања >>>  -
Новчана маса М1, по секторима  1.1.17.
Новчана маса М2, по секторима  1.1.18.
Новчана маса М3, по секторима  1.1.19.
Штедња становништва  1.1.20.
Структура штедње становништва  1.1.21.

 

I.2. Статистика осталих финансијских посредника

Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Биланс давалаца финансијског лизинга, по секторима  1.2.1.
Биланс привредних друштава која се баве пословима факторинга по секторима  1.2.2.
Биланс инвестиционих фондова, по секторима  1.2.3.

 

I.3. Каматне стопе и преглед кретања курса динара

Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Каматне стопе НБС  1.3.1.
Активне и пасивне каматне стопе НБС  -
Просечна пондерисана стопа на репо аукцијама НБС  -
Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору  
По врсти, рочности и наменама – стања по постојећим пословима  1.3.2.
По врсти, рочности и наменама – новоодобрени послови  1.3.3.
По валутама – стања по постојећим пословима  1.3.6.
По валутама – новоодобрени послови  1.3.7.
Каматне стопе банака на кредите одобрене нефинансијском сектору - по величини предузећа  
По наменама - новоодобрени послови 1.
По наменама - новоодобрени послови (RSD, EUR) 1a.
По наменама и рочности - новоодобрени послови 2.
По наменама и рочности - новоодобрени послови (RSD, EUR) 2a.
Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору - по врстама индексације  
За становништво по наменама - новоодобрени послови 3.
За нефинансијски сектор по наменама - новоодобрени послови 4.
Каматне стопе банака на примљене орочене депозите од становништва и нефинансијског сектора  
По рочности – стања по постојећим пословима  1.3.4.
По рочности – новоодобрени послови  1.3.5.
По валутама – стања по постојећим пословима  1.3.8.
По валутама – новоодобрени послови  1.3.9.
Каматне стопе банака на примљене орочене депозите од нефинансијског сектора - по величини предузећа  
По рочности - новоодобрени послови 5.
Каматне стопе банака на примљене орочене депозите од становништва и нефинансијског сектора - по врстама индексације  
За становништво по рочности и валутној структури - новоодобрени послови 6.
За нефинансијски сектор по рочности и валутној структури - новоодобрени послови 7.
Активне пондерисане каматне стопе банака на динарске кредите, 2001-2011  1.3.10.
Пасивне пондерисане каматне стопе банака на динарске депозите, 2001-2011  1.3.11.
Каматне стопе на хартије од вредности  1.3.12.
Кретање девизних курсева  1.3.13.
Кретање девизних курсева - просек периода  1.3.14.
Званични и тржишни курсеви у периоду 1990-2000 >>>  

 II. Економски односи са иностранством

Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Платни биланс РС >>>      2.1.-2.3.
Међународна инвестициона позиција РС >>>      2.4.
Обавезе банака према иностранству  2.5.
Девизне резерве  2.6.
Извештај званичних девизних резерви и девизне ликвидности  -
Девизно тржиште  2.7.
Спољни дуг РС >>>  2.8, 2.9.

 III. Реални сектор

Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Бруто домаћи производ РС  3.1.
Индустријска производња  3.2.
Грађевинарство и саобраћај  3.3.
Трговина, угоститељство и туризам  3.4.
Запосленост и зараде  3.5.
Цене произвођача  3.6.
Потрошачке цене  3.7.
Упитник | Методолошка објашњења  
Инфлациона очекивања -

 IV. Фискални сектор

Календар објављивања | Методолошка објашњења Ознаке
Јавне финансије  4.1.
Нето позиција државе код банкарског сектора  4.2.

 

________
Напомена: Ознаке – ознаке табела из публикације Статистички билтен Народне банке Србије.