latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Осигурање

Осигурање

Народној банци Србије је Законом о осигурању, донетим 2004. године, поверена функција супервизије над обављањем делатности осигурања. Поменутим законом је први пут у Србији уведена функција заштите потрошача путем посредовања у решавању одштетних захтева, ради спречавања настанка спорова из основа осигурања, и разматрање приговора осигураника, корисника осигурања и трећих оштећених лица, а врши је Народна банка Србије.

Одлуком о начину заштите права и интереса осигураника, корисника осигурања и трећих оштећених лица и поступку посредовања ради мирног решавања спорних односа насталих из основа осигурања, Народна банка Србије је прописала ближи начин и поступак пружања заштите права и интереса тих лица.

У жељи да дâ свој додатни допринос развоју института заштите потрошача, Народна банка Србије се укључила у оснивање Центра за медијацију, основаног према Закону о медијацији.

Народна банка Србије је, доношењем подзаконског акта и отпочињањем послова медијације децембра 2005. године, по први пут у нашој земљи, увела могућност алтернативног решавања спорних питања између оштећених лица и друштава за осигурање путем спровођења поступка посредовања – медијације. 

Поступак медијације, као алтернативни начин решавања спорова, омогућава странама сусретање њихових интереса, који никако не могу бити у супротности са јавним поретком, принудним прописима и добрим пословним обичајима, али могу бити засновани на узајамним попуштањима и усаглашавањима с циљем бржег решавања спорног односа и задовољавања интереса и једне и друге стране, уз мање трошкова и утрошеног времена.

Истичемо да је у вршењу заштите права осигураника Народна банка Србије наишла на веома добру сарадњу са представницима друштава за осигурање, која су у поступку решавања по приговорима реаговали већ на прво обраћање Народне банке Србије и, када је то било могуће,  решавали настале спорове.

Народна банка Србије је у протеклом периоду у реализацији своје функције у оквиру заштите потрошача у поступку решавања по приговорима остварила позитивне резултате, о чему можете  прочитати нешто више у рубрици Сазнајте више.
 

Сазнајте више...
Претрага субјеката надзора у делатности осигурања
Прописи

Погледајте...
Више о производима осигурања - tvojnovac.nbs.rs