latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Банкарске услуге и куповина на лизинг

Банкарске услуге и куповина на лизинг

Права корисника финансијских услуга – физичких лица, укључујући пољопривреднике и предузетнике, у пословању са  банкама, даваоцима лизинга и трговцима (само у погледу пружања финансијских погодби), односно у пословању с платним институцијама и институцијама електронског новца, као и начин остварења заштите ових права уређена су Законом о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“,  бр. 36/2011) и Законом о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“, бр. 139/2014), односно Законом о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014).

Доношењем ових закона обезбеђен је и унапређен регулаторни оквир у области заштите корисника финансијских услуга.

Поменутим законима, као и одговарајућим подзаконским актима обезбеђено је следеће:

  • Проширена је заштита корисника, поред физичких лица, и на пољопривреднике и предузетнике;
  • Обезбеђена је заштита права не само корисника банкарских услуга, услуга даваоца лизинга и трговаца (када врше кредитирање корисника), већ и корисника услуга које пружају платне институције, институције електронског новца и јавни поштански оператор у вези с пословима пружања платних услуга и издавања електронског новца;
  • Унапређен је начин информисања корисника, у свим фазама уговорног односа (у предуговорној фази, у току трајања уговорног односа и др.); 
  • Обезбеђено је прецизно уговарање новчаних обавеза (номиналне каматне стопе, накнада и провизија), и истовремено је обезбеђено да уговори више не могу да садрже упућујућу норму на пословну политику у погледу обавезних елемената уговора;
  • Додатно је прецизирано да се новчане уговорне обавезе уговарају на начин да буду одредиве, односно одређене; 
  • Утврђени су услови и начин обрачуна ефективне каматне стопе и прописана форма образаца понуде, преглед обавезних елемената уговора, као и план отплате кредита/исплате депозита;
  • Утврђена су посебна права корисника финансијских услуга (право на одустанак, на превремену отплату, право на исти тип курса и др.); 
  • Прописана је обавеза за банке да при отплати обавеза корисника финансијских услуга које од дана почетка примене овог закона доспевају по основу уговора о кредитима индексираним у страној валути и закљученим пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга (5. децембра 2011. године) примењују онај тип девизног курса који су користиле при одобравању тих кредита (куповни, средњи или продајни) или да примењују тип девизног курса који је за корисника финансијских слуга повољнији од оног који су тада користиле; 
  • Успостављени су ефикасни механизми заштите права и интереса корисника финансијских услуга и др.

Поред наведеног, заштита права корисника услуга банака – правних лица обезбеђена је Законом о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и подзаконским актом којим су ради заштите њихових права и интереса прописани ближи услови и начин поступања банке по приговору клијента, као и поступање Народне банке Србије у заштити тих права и интереса.

Више корисних информација у вези са банкарским услугама, послом финансијског лизинга, као и платним услугама могу се пронаћи на сајту Народне банке Србије намењеном финансијској едукацији грађана – Твој новац www.tvojnovac.nbs.rs.
 

 

 


 

Сазнајте више...
Списак банака
Прописи

Погледајте...
Више о банкарским производима - tvojnovac.nbs.rs