latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Поставите питање Народној банци Србије

ПРИТУЖБА НА РАД

ДАВАОЦА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

1. Подаци о кориснику/клијенту  
Име и презиме/пословно име, матични број правног лица и име и презиме законског заступника:*
Адреса/седиште и место:*
Број телефона:*
Имејл адреса:*
ЈМБГ:
2. Притужба се односи на рад:*
Банке
Даваоца финансијског лизинга
Платне институције
Институције електронског новца
Јавног поштанског оператoра
Заступника платне институције
Заступника институције електронског новца
Заступника јавног поштанског оператора
3. Да ли сте претходно поднели писани приговор овом даваоцу финансијских услуга?*
да
не
4. Да ли сте добили одговор даваоца финансијских услуга на приговор?*
да
не
   
   
5. Да ли се води/водио судски спор поводом спорног питања на које се односи ова притужба?[1]*
да
не
6. Да ли се притужба односи на новчани износ?*
да
не
   
   
7. Да ли први пут подносите притужбу на рад овог даваоца финансијских услуга Народној банци Србије? *
да
не
8. Финансијски производ/услуга на који се притужба односи:*
   
   
9. Садржај притужбе:[2]*
Уз притужбу прилажем:[3]*
Приговор упућен даваоцу финансијске услуге;
Одговор даваоца финансијске услуге на приговор;
Документацију на основу које се наводи из притужбе могу ценити, и то
Пуномоћје.
Водите рачуна да величина прилога не буде већа од дозвољеног ограничења (20Mb).*
Унесите код са слике*

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

  1. потврђујем да су сви одговори на питања садржани у овој притужби истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било коју информацију која би могла утицати на одлуку Народне банке Србије у поступку по притужби на рад даваоца финансијских услуга;
  2. обавезујем се да ћу Народну банку Србије одмах обавестити о свим променама које би могле утицати на њено поступање по притужби на рад даваоца финансијских услуга;
  3. упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије неће узети у обзир разматрање притужбе из чије садржине јасно произлази да њен циљ није заштита права и интереса корисника који је поднео притужбу, односно ако корисник злоупотребљава право на притужбу, нарочито због тога што притужба има неразумну, неозбиљну или увредљиву садржину.

Ако као физичко лице подносим притужбу,

  1. потврђујем да сам сагласан/сагласна да Народна банка Србије, у поступку по притужби на рад даваоца финансијских услуга, врши обраду мојих података о личности у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и другим прописима;
  2. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да је сврха прикупљања и даље обраде ових података решавање мог спорног односа с даваоцем финансијских услуга и утврђивање да ли се овај давалац придржавао одредаба закона којим се уређује заштита корисника финансијских услуга, других прописа којима се уређују ове услуге, општих услова пословања и добрих пословних обичаја који се односе на те услуге, као и обавеза из уговора закљученог са мном, те да ће их Народна банка Србије у ту сврху обрађивати (прикупљати, умножавати, копирати, преносити, претраживати, разврставати, похрањивати, раздвајати, укрштати, обједињавати, и сл), користити и чувати у електронском облику и штампаним копијама, односно на други погодан и уобичајен начин;
  3. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да за наведене сврхе податке могу користити запослени у Народној банци Србије, као и друга лица у складу са законом;
  4. упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије ове податке прибавља ради обављања послова из своје надлежности уређених законима којим се уређују заштита корисника финансијских услуга, законима којима се уређују ове услуге, као и прописима донетим на основу ових закона;
  5. упознат/а сам с тиме да би се опозив пристанка на обраду ових података сматрао повлачењем притужбе, чија је последица окончање поступка по притужби пред Народном банком Србије.

 

Напомена:

  Поља означена са звездицом (*) су обавезна.
   

 

[1] Одговор је ДА ако се спор тренутно води или је већ правноснажно окончан.

[2] Навести концизно који су разлози за подношење притужбе, тј. шта се притужбом захтева.

[3] Потребно је означити поље  испред документације која се прилаже уз притужбу.

 

За све додатне информације и питања можете се обратити Информативном центру Народне банке Србије на 0800 111 110