latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Инфо сервис

Листе давалаца финансијских услуга

Списак банака
  Биланс стања/успеха банака
  Представништва страних банака
  Банке овлашћене за пословање са иностранством
Претрага субјеката надзора у делатности осигурања
Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима
  FONDex и вредност инвестиционих јединица ДПФ
Списак давалаца финансијског лизинга
Регистар платних институција
Регистар институција електронског новца
Листа институција електронског новца из трећих држава

 

Регистри, претраживачи, шифарници

Јединствени регистар рачуна
Дужници у принудној наплати
Упит у регистар примљених решења у принудној наплати 
Претраживање Регистра меница и овлашћења
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака
Цене ефективног страног новца за банке
Шифре плаћања за домаћи и девизни платни промет
Шифарник земаља
Шифарник валута
Шифарник међународних организација
Шифарник институционалних сектора за резиденте и нерезиденте

 

Наменски рачуни за уплату помоћи угроженима и отклањање последица поплава

Важећа цена картица за тахограф

Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима на начин који највише одговара њиховим потребама. Регистровани корисници веб-сервис система добијају могућност приступа јавним подацима Народне банке Србије, путем конзистентног скупа програмских интерфејса. На тај начин омогућено им је да понуђене податке интегришу у своје информационе системе коришћењем широког спектра програмерских технологија. Важно је напоменути да веб-сервис систем не омогућава приступ подацима преко готових визуелних интерфејса. Корисницима је остављено да сами развију своје апликативне модуле и користе податке на начин који највише одговара њиховим пословним потребама. Детаљан опис услуга система веб-сервиса дат је у техничкој документацији. >>>

Списак имејл-адреса на које органи који воде управни поступак могу упутити захтеве за достављање података из службених евиденција које се воде у Народној банци Србије, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016):