ћирилица

Obrati pažnju... to je TVOJ NOVAC

 

Štedite, jer štednjom uvećavate svoju kupovnu moć!

Važno je da uložite novac tamo gde, uz kamatu, kupovnu moć novca koji štedite možete uvećati.

Podsetnik
Šta je kamata? Kamata je cena, izražena u procentima, koja se plaća za korišćenje pozajmljenih sredstava – u slučaju štednje, to je cena koju vama banka plaća zato što koristi sredstva koja ste joj poverili.Ukoliko to ne uradite, a imate u vidu činjenicu da u Evropskoj uniji trenutno inflacija iznosi 3,6%, ne samo da se lišavate prihoda od kamate nego, zbog inflacije, imate redovan gubitak. To bi onda, na konkretnom primeru, značilo sledeće: pretpostavimo da imate 1.000 evra ušteđevine i ako ste je držali u sefu, za samo godinu dana vaš novac će vredeti 964 evra!

Štednja u „slamarici“ ili sefu u suštini nije štednja jer ne donosi nikakav prihod nego samo fizičko očuvanje novca. Pored toga, štednja u „slamarici“ nosi i rizik od gubitka – zbog krađe, požara, falsifikata i sl. Štednja u sefu ne donosi prinose, tj. ne uvećava iznos štednje, već, naprotiv, kupovna moć tog štednog iznosa sa inflacijom opada.

Osiguranje depozita pruža vam sigurnost, zato nemojte dozvoliti da vam novac bude obezvređen!

Skupština Srbije je na predlog Vlade Republike Srbije usvojila odluku da se nivo osiguranih depozita sa 3.000 poveća na 50.000 evra. To znači da u slučaju stečaja banke isplatu osiguranog iznosa garantuje Republika Srbija. Ova zaštita se odnosi na pojedinačnog deponenta (štedišu) na nivou jedne banke, nezavisno od broja računa koje pojedinačni deponent ima u toj banci.

Porez na kamatu kao prihod od kapitala ne plaća se na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju), saglasno odredbama člana 65. Zakona o porezu na dohodak građana, dok se na kamatu obračunatu na štednju u devizama na ime poreza izdvaja 15% prihoda.

Šta je osigurani depozit?

Osigurani depozit predstavlja sva dinarska i devizna potraživanja građana prema banci (štednja, tekući računi, dinarski i devizni oročeni depoziti ili drugi štedni računi).

Ko plaća premiju osiguranja depozita?

Premiju osiguranja depozita plaćaju Agenciji za osiguranje depozita banke na čiji račun je depozit uplaćen, i to na dinarske depozite u dinarima, a na devizne u evrima.

Kako da znam koja banka plaća premiju osiguranja depozita?

Sve banke koje imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije plaćaju premiju osiguranja depozita stanovništva. Njih na to obavezuje zakon. Ukoliko banka u propisanom roku ne plati premiju, Agencija za osiguranje depozita o tome obaveštava Narodnu banku Srbije, koja preduzima odgovarajuće mere.

Šta ako propadne banka u kojoj štedim?

U slučaju da vaša banka ode u stečaj, bićete obavešteni putem medija (oglašavanjem u najtiražnijim dnevnim listovima i u TV i radio-emisijama) o izabranoj banci isplatiocu, datumu početka, načinu i mestu isplata vaših potraživanja.

Više informacija o osiguranju depozita možete pronaći na sajtu Agencije za osiguranje depozita www.aod.rs.