latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Зашто је важно да угасите текући рачун који више не користите

Погледајте...

Девизне резерве
Штедња и осигурање депозита
Зашто је важно да угасите текући рачун који више не користите
Разлике између финансијског и оперативног лизинга

Поступајући по приговорима корисника, Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга Народне банке Србије од почетка се среће с великим бројем приговора корисника текућих рачуна који нису активни. „Изненађени“ непријатним сазнањем да дугују новац банкама у којима имају некад отворене, али не више и активне текуће рачуне, грађани су се јављали Сектору приговором. Најчешће су до тог сазнања долазили онда када им је по захтеву за нови кредит дошло образложење o одбијању захтева због постојања дуговања у Кредитном бироу. 

Неактивни текући рачуни

Према резултатима истраживања јавног мњења које је Народна банка Србије спровела марта 2011. године, у Србији je сваки испитаник имао отворен текући рачун, што значи 100% испитаника. Овај податак показује да наши грађани не примају плату у ковертама, „на руке“, као некада, већ да им њихови послодавци исплаћују зараду на текући рачун. По овом показатељу, Србија предњачи у односу на већину земаља у региону. Ипак, истраживање је показало и другу страну медаље. Од укупног броја корисника текућих рачуна, чак петина је имала неактивне текуће рачуне, који нису коришћени више од шест месеци. Скоро трећини ових испитаника није било познато да ли су у обавези да плаћају накнаду за одржавање текућег рачуна.

Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна

Само да подсетимо, да бисте отворили текући рачун, потребно је да потпишете уговор о отварању и вођењу текућег рачуна с банком коју изаберете. Банке су дужне, поред осталог, да у сваком уговору јасно назначе све накнаде које сте у обавези да плаћате по основу коришћења текућег рачуна. Упркос тој чињеници, пракса је показала да грађани по инерцији потписују уговоре, не читајући његове одредбе. Напомињемо, да уколико сте потписали уговор с банком, то значи да сте на себе преузели сва права и обавезе које проистичу из тог уговора, без обзира да ли сте упознати с њима или не. Због тога, Народна банка Србије саветује свим корисницима финансијских услуга да увек прочитају уговор пре потписивања и затраже појашњење свих одредаба из уговора које не разумеју или их доводе у недоумицу. 

Уколико је коришћење текућег рачуна условљено плаћањем накнаде за одржавање рачуна, та обавеза корисника требало би да буде дефинисана уговором. У складу са уговором, одржавање текућег рачуна се плаћа, без обзира да ли је на том рачуну било промета или не. Након одређеног времена, а уколико обавезе нису измириване, а рачун доведен у недозвољено прекорачење, банка ће пријавити ово дуговање Кредитном бироу.

Евиденција Кредитног бироа

Сваки грађанин који жели да подигне кредит или постанете корисник финансијског лизинга мора да зна да је један од предуслова за добијање кредита или финансијског лизинга уредна кредитна историја. Наиме, у случају да су у бази Кредитног бироа евидентиране ваше неизмерене обавезе по било ком основу, па и по основу коришћења неактивног текућег рачуна, банка или давалац лизинга могу одбити да склопе уговор с вама, уколико сте евидентирани као нередован платиша. 

Обавештавање корисника

Такође, чињеница је да се корисници банкарских услуга најчешће жале да их банке не  обавештавају о насталом дуговању и по неколико година. Уговори које су грађани потписивали с банкама често нису имали одредбу о обавештавању корисника, или су подразумевали да корисници изводе са свог рачуна преузимају на шалтерима банке.

Међутим, Закон о заштити корисника финансијских услуга, који се примењује од 5. децембра 2011. године, регулисао је питање обавештавања корисника финансијских услуга о свим дуговањима, укључујући и она настала по основу коришћења текућег рачуна. У случају дозвољеног прекорачења рачуна, банке су дужне да једанпут месечно доставе кориснику без накнаде, у писаној форми или на другом трајном носачу података, обавештење – извод о свим променама на његовом рачуну. Такође, банке су дужне да у случају промене висине накнаде за одржавање текућег рачуна, о тој чињеници обавесте корисника најмање 15 дана пре наплате накнаде по новој висини, а корисник има право да средства с тог текућег рачуна пребаци у другу у другу банку, без накнаде. 

Поступак гашења рачуна

Имајући у виду све наведено, Народна банка Србије саветује све грађане који имају неактивне текуће рачуне дужи период да искористе своје право које им је дато Законом о заштити корисника финансијских услуга и бесплатно угасе текући рачун, уз претходно измирење евентуалних обавеза, уколико немају намеру да га користе. Истовремено је неопходно да се корисник информише о начину и поступку гашења рачуна у конкретној банци. Најчешће је потребно да се захтев за гашење рачуна поднесе у писменој форми.

Све информације о финансијским производима и правима корисникa финансијских услуга можете пронаћи на сајту www.tvojnovac.nbs.rs