latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Девизне резерве

Девизне резерве Републике Србије чине сва девизна средства која чувају и којима управљају Народна банка Србије (НБС) и пословне банке.

Девизне резерве НБС се састоје од:

  • девиза које се чувају на рачунима код других централних банака (нпр. Deutsche Bundesbank – централна банка Немачке, FED –централна банка САД...), као и код најбољих и најсигурнијих банака у свету. Ове девизе се чувају у виду депозита и на та средства стране банке плаћају камату, која увећава девизне резерве;
  • девиза које су уложене у државне обвезнице најразвијенијих земаља у свету , као што су: Немачка, Америка, Велика Британија, Канада итд. И на ове девизе се остварује приход у виду камата, које увећавају девизне резерве;
  • злата, Србија у злату држи мањи део девизних резерви. Количина злата у девизним резервама се повећава откупом златних полуга из домаће производње;
  • готовине у страној валути , која се чува у Трезору НБС, а која се може исплатити банкама зa потребе становништва, као што су девизна штедња, мењачки послови и сл.;
  • специјалних права вучења и резервне позиције код Међународног монетарног фонда (ММФ) . Специјална права вучења, која је креирао ММФ, имају улогу светског новца и служе за плаћања у међународним финансијским трансакцијама. Резервна позиција у ММФ-у односи се на средства која свака земља чланица уплаћује приликом учлањења, а могу се повући и користити у случају потребе. Такође, чланство у ММФ-у омогућава земљама да позајмљују и додатне суме новца под условима које одређује ММФ.

За шта служе девизне резерве НБС?

Девизне резерве којима управља НБС служе за:

- измирење обавеза Републике Србије према иностраним повериоцима

Из девизних резерви врше се плаћања главнице и камате по кредитима које Република Србија добија од иностраних кредитора, нпр. за изградњу путева, реконструкцију болница, школа и сл. Кредитни углед земље и могућност добијања јефтиних кредита зависи од њене способности да на време измирује обавезе према инокредиторима;

- одржавање стабилности курса динара

Стабилност курса динара одржава се трансакцијама које НБС врши на међубанкарском девизном тржишту с циљем ублажавања претеране дневне промене курса динара према евру и обезбеђивања неопходне ликвидности. Трансакције подразумевају продају или куповину евра;

- одржавање стабилности банкарског система

Банке имају обавезу да део својих девиза држе на рачунима код НБС, што значи да НБС гарантује да ће та издвојена средства бити исплаћена клијентима банака у случају поремећаја у пословању банака;

- заштиту од неповољних утицаја међународних финансијских криза

Висок ниво девизних резерви НБС обезбеђује ублажавање негативних ефеката светске финансијске кризе на привреду и грађане Србије, јер, у случају да банке немају довољно девиза, НБС може користити девизне резерве ради повећања њихове девизне ликвидности;

- финансирање дефицита у робној размени са иностранством

Имајући у виду да привреда Србије знатно више увози него што извози, разлика у виду трговинског дефицита може се финансирати из девизних резерви. То значи да увозници могу од банака да купују девизе за потребе плаћања увезене робе и услуга.

За шта се не могу користити девизне резерве НБС?

Девизне резерве НБС се не могу користи за:

- инвестиције у привреду (кредитирање привреде, продаја девиза по посебном курсу),

- куповину станова, исплаћивање плата, пензија...

- подстицање производње (помагање постојећим фирмама),

- као залога за неке друге кредите,

...јер би тиме изгубиле своју функцију одржавања стабилности и постале новчана маса која покреће инфлацију.

Колике девизне резерве треба да буду?

Не постоји неки тачно утврђен оптимални ниво девизних резерви, али се њихова висина може мерити у односу на:

- обим просечног месечног увоза земље који се може финансирати из тих девизних резерви

Према последњим подацима, ниво девизних резерви НБС је скоро пет пута виши од просечног месечног увоза робе и услуга Србије, што значи да је ниво девизних резерви довољно висок;

- обим новчане масе Србије коју чине динарска готовина у оптицају и динарски депозити по виђењу привреде и грађана код банака

Ниво девизних резерви је, према последњим подацима, 3,6 пута виши од новчане масе, што значи да, када би се сви динари у земљи претворили у девизе, ниво девизних резерви би и даље био веома висок;

- обим краткорочног дуга земље

Девизне резерве НБС су пет пута више од краткорочног дуга земље, што значи да у потпуности обезбеђују уредно извршавање краткорочних обавеза земље према иностраним кредиторима.