latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Ако су вам чекови украдени или сте их изгубили

Сектору за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга Народне банке Србије често се обраћају грађани који не могу да затворе текући рачун јер су неки од њихових чекова остали нереализовани – нису стигли на наплату, а власници не могу да их врате јер су их изгубили или су украдени. Често је и затварање текућег рачуна прва ситуација у којој власници чекова сазнају да морају да пониште изгубљене или украдене чекове.

Ако желите да угасите текући рачун код банке, претходно морате измирити све обавезе према тој банци. Ако вам је банка издала чекове, она има право да тражи повраћај нереализованих чекова или поништавање изгубљених или украдених чекова. Тек онда се може сматрати да су обавезе према банци измирене и можете угасити текући рачун.

Амортизација чека се врши давањем предлога за амортизацију чека надлежном суду. Предлог може дати корисник текућег рачуна или правно лице које је дошло у посед чека продајом робе или вршењем одређене услуге. Суд на основу Закона о ванпарничном поступку, Закона о чеку и Закона о меници доноси решење о амортизацији – поништавању означеног чека (или чекова). Правоснажно решење суда о амортизацији чекова након тога се доставља банци, која евидентира да су ти чекови поништени, те се по том основу не могу остварити никаква права.

Треба напоменути да је ово једини начин поништавања чека, јер смо у пракси наилазили на случајеве да су грађани проглашавали чекове неважећим преко „Службеног гласника“, што није довољно, јер ће банка отписати чекове тек након судског решења о амортизацији чека.

Неретко се дешава да се Народној банци Србије јаве и грађани којима је неко украо чекове, а затим их и реализовао. Тиме је, наравно, нанета штета власнику чекова, јер ће банка у сваком случају реализовати те чекове. Банка није у обавези да одбије наплату на терет рачуна клијента само на основу пријаве клијента банци да је чек украден или ако потпис на чеку није исти нити сличан потпису клијента – власника чека. С тим у вези, потребно је утврдити све чињенице релевантне за оцену да је реч о чеку који је украден и издат од стране неовлашћеног лица. Дакле, неопходно је доказати да је крађа пријављена и банци и надлежном МУП-у Републици Србији, да се изврши провера да ли је починилац дела пронађен у року од тридесет дана од дана пријављивања, као и да ли је покренут и окончан посебан поступак за амортизацију чека пред надлежним судом. Такође, потребно је и поуздано утврдити да је такав чек потписало неовлашћено лице (вештачењем преко вештака графолошке струке).

На крају, имате могућност да поднесте тужбу надлежном суду против лица које је примило такав чек на наплату због несавесног поступања приликом примања чека на наплату, јер није извршио идентификацију клијента који је купљену робу плаћао чеком, што је требало да учини упоређивањем потписа на чеку и картици, као и увидом у важећу личну карту.