latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Променљива каматна стопа

Кредити и други кредитни производи могу бити уговорени са фиксном или променљивом (варијaбилном) каматном стопом.

Кредит са фиксном каматном стопом је кредит који се отплаћује  по каматној стопи која је одређена у моменту потписивања уговора и која остаје иста у току целог периода отплате кредита, због чега се износи рата током отплате не мењају. Код ових кредита зајмопримац увек унапред зна укупан износ камате коју плаћа по кредиту.

Кредит с променљивом каматном стопом је кредит који се отплаћује по каматној стопи која зависи од промене одређених променљивих фактора, као што су референтне каматне стопе (EURIBOR, LIBOR, BELIBOR), стопа инфлације и сл. Висина каматне стопе код ових кредита се може мењати, а самим тим и укупан износ камате коју је потребно платити.

Уговором о кредиту утврђени су услови под којима може доћи до промене каматне стопе. Због тога је битно да уговор пре потписивања пажљиво прочитате и да пре свега разумете све оне одредбе уговора које директно утичу на промену ваших укупних обавеза по основу узетог кредита.

Да ли знате да кредит с променљивом каматном стопом носи каматни ризик?

Најпре да објаснимо шта је каматни ризик. Реч је о ризику промене каматне стопе у току отплате кредита, што директно доводи до промене висине рате кредита.

Наиме, ваша обавеза према банци по основу узетог кредита састоји се у периодичном (најчешће месечном) отплаћивању рата, које чине одређени део главнице и припадајућа камата. Код кредита с променљивом каматном стопом висина рате зависи од промене каматне стопе и то је разлог због чега се при узимању оваквих кредита преузима каматни ризик, тј. ризик повећања трошкова у случају повећања каматне стопе.

Од чега зависи  променљивост каматне стопе?

Уколико, дакле, узмете кредит с променљивом каматном стопом, и ви сте изложени каматном ризику у току отплате кредита у случају повећања каматне стопе. Променљивост каматне стопе, односно када и у којим околностима може доћи до њене промене ближе се дефинише уговором о кредиту. Променљива каматна стопа може бити исказана као нпр. референтна каматна стопа (обично EURIBOR или LIBOR) и плус каматна маржа. У зависности од промена EURIBOR-а или LIBOR-а мења се и каматна стопа. Постоје, наравно, и другачије дефинисане каматне стопе, када њихове промене могу зависити од других фактора, што мора бити прецизно наведено у уговору.

Шта је референтна каматна стопа – EURIBOR и LIBOR?

EURIBOR и LIBOR су каматне стопе по којима пословне банке широм Европе међусобно позајмљују новац (у еврима или другој валути) и оне представљају референтне каматне стопе, тј. каматне стопе које банке користе за формирање каматне стопе на кредите које одобравају клијентима.
Вредности EURIBOR-а и LIBOR-а се свакодневно утврђују.

Како промене референтних каматних стопа EURIBOR и LIBOR утичу на промену каматне стопе?

Кредити са валутном клаузулом могу бити привлачни на први поглед пре свега због ниже каматне стопе. Међутим, они истовремено носе и већи ризик и самим тим могу подразумевати повећање обавеза због непредвидивих валутних кретања.

У претходном периоду био је уочен пораст тренда задуживања у другим валутама, нпр. у швајцарским францима (CHF)), пошто су се кредити индексирани у тој валути нудили с нижом каматном стопом у односу на кредите индексиране у еврима. У пракси се показало да је курс швајцарског франка у односу на динар у периоду од две године порастао чак 72%, што је знатно утицало и на повећање обавеза клијената задужених у овој валути, док је курс евра у истом периоду забележио раст од 40%.

Важно је знати да нижа каматна стопа у тренутку закључивања уговора не значи и да је такав кредит повољнији. Треба узети у обзир и период отплате кредита, као и кретање и промену раста курса стране валуте у односу на динар.

Ако намеравате да закључите уговор о кредиту с променљивом каматном стопом, обратите пажњу на следеће:

  • Колика је каматна стопа у тренутку потписивања уговора и шта утиче на промену њене висине (EURIBOR, LIBOR и др.),
  • Када банка врши промену каматне стопе и за који период та промена важи,
  • Да ли су сви услови променљивости каматне стопе прецизно наведени у уговору.

Поред тога, обратите пажњу и на:

  • Трошкове обраде захтева за кредит које плаћате банци, 
  • Све друге трошкове који могу настати у току реализације уговора о кредиту (порез, укњижба, таксе за разна уверења и сл.),
  • Средства обезбеђења отплате кредита (хипотека, залог, хартије од вредности и др.),
  • Могућност и услове за превремену отплату кредита,
  • Услове за рефинансирање кредита.
Савети Пажљиво прочитајте уговор пре него што га потпишете. Упознајте се под којим условима може доћи до промене каматне стопе и добро размислите да ли сте спремни да преузмете тај ризик на себе.
Уколико вам поједине одредбе уговора нису јасне, затражите објашњење.
Покушајте да сагледате све трошкове кредита, нарочито у односу на своје могућности, те на основу тога донесите одлуку да ли можете узети кредит и редовно измиривати своје обавезе.
Узмите у обзир при том да ће у случају повећања каматне стопе и ваша месечна обавеза бити увећана.
Када потпишете уговор, морате бити свесни да сте тиме преузели одговорност за ту своју одлуку, односно да сте потписивањем уговора прихватили све услове из уговора и због тога морате знати шта прихватате.