latinica

Обрати пажњу... то је ТВОЈ НОВАЦ

 

Студентски кредити

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који су први пут уписани у зимски семестар студија и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.  

На основу одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о додели студентског кредита,  студент закључује уговор о кредиту са министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита. У том смилу, од велике је важности да студенти којима је одобрен кредит пажљиво прочитају све одредбе уговора и тако се упознају са правима и обавезама које проистичу из уговора који су закључили.

Пре закључења уговора, сваки корисник студентског кредита дужан је да обезбеди менично покриће одобрене исплате студентског кредита, односно да достави потписану меницу с ИЗЈАВОМ жиранта, коју добија уз први чек, најкасније до почетка одобрене друге исплате кредита за текућу школску годину.
 
Студенту се исплаћује студентски кредит у 10 једнаких месечних рата, преко високошколске установе на којој студира. Одобрени кредит исплаћује се чеком овлашћене банке, који гласи на име корисника, и доставља се преко високошколске установе на којој корисник кредита студира.

ВАЖНО: Кориснику студентског кредита обуставља се исплата одобреног кредита у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

Уговором о студентском кредиту прецизиран је и начин отплате кредита, као и евентуално ослобађање корисника кредита од даље отплате. Наиме, по тренутно важећим правилима прописаним од стране министарства, корисник студентског кредита који је током студија постигао просечну оцену најмање 8,50 и није губио ниједну годину студија може се ослободити враћања исплаћеног кредита у складу са уговором о студентском кредиту. Уговором је најчешће утврђена и обавеза корисника кредита који је испунио ове услове да о томе обавести министарство, и то у року који је предвиђен уговором.

Анализом питања и притужби корисника студентских кредита утврђено је да један број студената који су испунили услове, дакле дипломирали су у року са одговарајућим просеком, нису на време обавестили министарство о завршетку својих студија. На тај начин, изгубили су право на ослобађање од обавезе враћања кредита. Због тога, још једном напомињемо да студенти морају пажљиво прочитати уговор и бити свесни својих будућих, потенцијалних обавеза, како касније не би дошли у ситуацију да ипак буду у обавези да врате кредит, без обзира што су испунили  услове из уговора и завршили  студије на време и уз потребан просек оцена.   
 
Корисници студентских кредита се обраћају Народној банци Србије сматрајући да су оштећени од стране банке преко које је вршена исплата кредита. Дакле, студентски кредит се одобрава од стране државе тј. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, тако да је држава, а не банка, поверилац коме се дугују новчана средства добијена на име кредита, уз евентуално доспелу камату. У наведеном случају, банка представља само посредника између студента који користи кредит и министарства која га кредитира и са којом је закључио уговор о студентском кредиту. Сходно томе, банка нема основ да на било који начин регулише питање начина отплате доспелог дуга, отписа камате и слично.

Сходно  наведеном, корисници стеднтских кредита који сматрају да су оштећени треба да се обрате Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и проследе им на разматрање свој приговор или молбу.

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА

Поред студентских кредита који се финансирају из буџета Републике Србије, постоје и студентски кредити које нуде пословне банке. Овом врстом кредита финансирају се трошкови школовања и стручног усавршавања (основне студије, стручни курсеви, постдипломске студије, курсеви језика, куповина уџбеника, стручне литературе итд).

Студентске кредите банке одобравају  само кредитно способним физичким лицима. Дакле, студенту може бити одобрен кредит само уколико и сам има редовне месечне приходе, односно уколико је запослен. У случају да студент није радно активан, родитељи могу поднети захтев за кредит уместо њега.

Кредити намењени плаћању школарине одобравају се у износу од највише 25.000 евра, с роком отплате који варира од банке до банке (углавном се креће од 12 до 96 месеци), и фиксном или променљивом каматном стопом, у динарима или са девизном клаузулом.

Ови кредити су углавном безготовински и исплаћују се на бази профактуре (предрачуна) коју студент или његови родитељи достављају пословној банци. Профактуру издаје образовна установа на чији рачун се новчана средства на име кредита уплаћују (факултет, висока школа, школа страног језика итд).
Поједине банке нуде кредит са роком отплате дужим од очекиваног времена студирања, како би студенти који у међувремену дипломирају и постану радно активни могли сами да наставе отплату.

САВЕТИ У ВЕЗИ СА КРЕДИТИМА КОЈЕ ОДОБРАВАЈУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:

Прикупите информације о условима одобравања кредита за школарину од више банака и упоредите их како бисте проценили шта је оно што одговара вашим потребама и могућностима.

Кредити индексирани у страној валути носе ризик промене курса – у случају слабљења динара износ месечне рате кредита у динарској противвредности биће већи

Плаћајте ваше  обавезе по кредиту на време да се не бисте непотребно излагали трошковима на име затезне камате, у случају доцње.