Кредити за основна средстава

У ситуацији када лична средства предузетника нису довољна да се обезбеди успешно пословање, једна од могућности да се обезбеде додатна средства јесте задуживање код банака путем кредита за предузетнике. Ови кредити одобравају се у различите сврхе, зависно од пословања самог предузећа, намене за коју се користе и рока отплате, који се креће од три месеца до тридесет година. За дугорочна пословна улагања предузетника банке одобравају кредите за основна средства.

Намена: Кредити за основна средства су дугорочни кредити који се користе за финансирање дугорочних улагања, инвестиционих пројеката, куповину пословног простора, његову адаптацију, куповину земљишта, енергетску ефикасност, као и набавку неопходне опреме, возила или машина. Поред наведеног, овом врстом кредита могу се у појединим банкама рефинансирати улагања која су предузетници сервисирали из сопствених средстава или измирити дуг по основу постојећег уговора о кредиту. Кредите за основна средства банке често нуде под називом „инвестициони кредити“, „дугорочни кредити за предузетнике“ итд.

Рок отплате: Рок отплате код ових кредита креће се од годину дана до тридесет година, с тим што се дужи рок отплате најчешће везује за куповину непокретности или земљишта. Код дугорочних кредита којима се финансирају набавка опреме, возила или машина, банке најчешће нуде рок отплате до десет година. Већина банака нуди могућност грејс-периода (од три месеца до годину дана, зависно од рока отплате) како би предузетници могли да ускладе рок доспећа кредита и динамику отплате с динамиком очекиваних резултата који ће настати као резултат коришћења одобрених финансијских средстава.

Износ кредита: Максимални износи које банка одобрава на име ових кредита разликују се од банке до банке и зависе од врсте делатности и висине годишњих прихода предузећа. Поједине банке прописују и минимални износ који се одобрава ради набавке основних средстава.

Услови: Понуда банака обухвата кредите за основна средства у домаћој валути, као и оне индексиране у еврима. Већина банака нуди предузетницима могућност избора, сходно делатности предузећа и намене кредита у смислу окренутости ка домаћем или страном тржишту. Банке, сходно својој пословној политици, прописују услове за одобрење ове врсте кредита предузетницима. Неки од услова које банке захтевају од малог предузећа jeсу уредна кредитна и пословна историја, пословање у трајању од најмање годину дана, одређени износ годишњег пословног прихода, да предузеће није било у блокади или да је провело ограничен број дана у блокади (зависно од банке), као и да предузеће има исказану нето добит у завршним рачунима. Ови услови разликују се од банке до банке, па је пред доношења одлуке о задуживању неопходно упознати се с понудама различитих банака.

Поједине банке дозвољавају могућност да се ти кредити структурирају у складу са захтевом предузетника и њиховим пословањем, односно њиховим инвестиционо-пројектним плановима.

Средства обезбеђења: Банке које предузетницима нуде кредите за основна средства истовремено захтевају средства обезбеђења у виду бланко менице, гаранције пословне банке, уговорног јемства или приступања дугу правног лица за корисника кредита, залоге на возилу, хипотеке на укњиженој непокретности или непокретности у ванкњижном власништву.

Неопходна документација и трошкови предузетника: Приликом обраде захтева за одобравање кредита, банке од предузетника захтевају статусну и финансијску документацију предузећа, као што су извод из Агенције за привредне регистре, потписе свих овлашћених лица, финансијске извештаје, стање биланса, потврде банака о промету по рачуну и другу документацију. Такође, зависно од банке, предузетници ће сносити трошкове накнаде за обраду кредита (до 2%), регистрације менице, увида у извештај Кредитног бироа, издавања уверења о стању пореске обавезе, које издаје Пореска управа, а у случају да је средство обезбеђења непокретност, постоје и трошкови овере заложне изјаве, процене непокретности, издавање листа непокретности и таксе за упис хипотеке. Банка од предузетника може захтевати плаћање додатних накнада и трошкова у вези с кредитом, уколико су они предвиђени општим условима пословања и тарифником накнада банке.

Савети
  1. Пре него што се одлучите да ли ћете се задужити код банке, потребно је да процените исплативост дугорочне инвестиције, упоредите висину издатака с резултатима које инвестиција треба да донесе, те да ли ћете бити у могућности да у току уговорног односа с банком уредно измирујете обавезе по кредиту.
  2. Упознајте се с понудом банака и одаберите банку чији услови највише одговарају вашим потребама и могућностима.
  3. Уколико разматрате могућност дугорочног задуживања путем кредита индексираног у страној валути, треба да знате да се излажете ризику промене курса, што може довести до повећања ануитета, посебно ако су делатност и приходи вашег предузећа оријентисани на домаће тржиште.
  4. Водите рачуна о томе да градите уредну кредитну историју, што се обезбеђује редовним измиривањем обавеза, а у складу са уговореном динамиком, како касније не бисте имали проблема код новог задуживања уз повољније услове.
  5. Утврдите каква су средства обезбеђења (хипотека, залог, меница и сл.) потребна за одобравање кредита и колики су трошкови за прибављање неопходне документације коју банка тражи, као што су трошкови: процене вредности непокретности и покретних ствари, премијe осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, уписа у регистар код надлежног органа, прибављање извода из земљишних књига, прибављање различитих уверења и потврда, дозвола и решења надлежних органа, Кредитног бироа и др.
  6. Не заборавите да у случају неиспуњавања обавеза према држави или пословној банци предузетник сопственом имовином гарантује за обавезе које је преузео.